fbpx

Czym są ceny transferowe

Nowe regulacje w zakresie obowiązków dokumentacyjnych weszły w życie 1 stycznia 2019 r.

Przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2018 r. nakładają na podatników obowiązek sporządzania dokumentacji lokalnej, jeśli wartość ich przychodów lub kosztów w poprzedzającym roku podatkowym wyniesie równowartość co najmniej 2 000 000 EUR, natomiast podstawowy próg transakcji równa się 50 000 EUR i zwiększa się w zależności od przychodów.

 

Nowelizacja, która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r., przewiduje obowiązek dokumentacyjny tylko na podstawie wartości danej transakcji kontrolowanej, wprowadzając przy tym dwa progi dokumentacyjne o wysokości 2 000 000 PLN (pomniejszonej o podatek VAT) dla wartości niematerialnych i prawnych (zakup i sprzedaż), usług (zakup i sprzedaż), korzystania/udostępniania środków trwałych (w tym w ramach najmu, dzierżawy, leasingu), korzystania /udostępniania wartości niematerialnych i prawnych (w tym licencji), przypisania dochodu do zakładu zagranicznego i innych transakcji oraz 10 000 000 PLN (pomniejszonej o podatek VAT) dla rzeczowych aktywów obrotowych (zakup i sprzedaż), środków trwałych (zakup i sprzedaż), finansowania dłużnego (wartość finansowania pozyskanego/udzielonego), poręczenia lub gwarancji (suma gwarancyjna w przypadku otrzymania/udzielenia).

 

Mając na uwadze pierwszy próg, tj. 2 000 000 PLN, należy zaznaczyć, że obowiązek dokumentacyjny może powstać dla podatników, którzy do tej pory byli z niego zwolnieni, ponieważ nie generowali przychodów przekraczających 2 000 000 EUR. 

 

Progi transakcji z tzw. rajami podatkowymi ulegną podwyższeniu od kwoty 100 000 PLN.

 

Zwolnienia dokumentacyjne, zgodnie z nowelizacją, obejmą transakcje kontrolowane, których wartość nie stanowi trwale przychodu lub kosztów uzyskania przychodów, jak i te gdzie cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Do transakcji zwolnionych z obowiązku dokumentacyjnego należeć będą również transakcje objęte decyzją w ramach uprzedniego porozumienia cenowego oraz transakcje kontrolowane wynikające z powiązania ze Skarbem Państwa, jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami. 

 

Termin na sporządzenie kompletnej, lokalnej dokumentacji i złożenie informacji o cenach transferowych zostanie wydłużony do 9 miesięcy.

 

Zmiany znajdą zastosowanie do transakcji następujących po 31 grudnia 2018 r., jednak podatnik będzie uprawniony do stosowania znowelizowanych przepisów do dochodów uzyskanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r. 

Autor /

marek@wlochklis.pl

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie obecnie przygotowuje dysertację doktorską z zakresu prawa cywilnego. Radca prawny od 2015r. Skutecznie doradza Klientom w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym. Prowadzi interwencje przed Rzecznikiem Ubezpieczonych oraz Komisją Nadzoru Finansowego.

Holler Box