fbpx

Elektronizacja postępowań w sprawach zamówień publicznych, a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.

Elektronizacja postępowań w sprawach o zamówienia publiczne staje się coraz powszechniejszym faktem. Po znowelizowaniu ustawy prawo zamówień publicznych (uzp) ustawą  z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, otrzymujemy kilka granicznych momentów wprowadzających obowiązek komunikacji elektronicznej. Daty wyszczególnione w art. 15 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. po części już wprowadziły te komunikacje elektroniczna pomiędzy zmawiającym a wykonawcą .

I tak:

art.  15. 1.  Przepisy ustawy zmienianej w art. 1 (ustawa prawo o zamówieniach publicznych) w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej stosuje się w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez:

 

Ta ostatnia regulacja dotyczy w szczególności ust.5 art. 10a uzp w brzmieniu :

5. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Urząd Zamówień Publicznych, by w należyty sposób zapewnić realizację ustawowych obowiązków stron postępowań o zamówienia publiczne, uruchamia na swoich stronach – jak to sam określa- przyjazne narzędzie miniPortal. MiniPortal ma za zadanie przekierowanie w sposób jak najbardziej bezkolizyjny uczestników rynku zamówień publicznych w stronę elektronicznej formy udzielania wpierw dużych zamówień a następnie wszystkich. Narzędzie to ma także ujednolicić platformy elektronicznej komunikacji zamawiającego z wykonawcą, ponieważ obecnie , kiedy dozwolona jest również taka forma kontaktów stron postępowania , dzieje się to na różnych platformach, w różnych systemach operacyjnych , uzależnionych od możliwości i posiadanych zdolności technicznych tych stron. Jedynym wymogiem stawianym wykonawcom będzie posiadanie przez elektronicznego podpisu kwalifikowanego umożliwiającego przesyłanie dokumentów przez miniPortal, a to oferty, wniosków, oświadczenia, o którym mowa w art.25a uzp. 

Co zatem z zastrzeżeniem przez wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa? Taka informacja nie jest objęta dyspozycją art.25a uzp. Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych kwestią ta zajęto się właśnie w kontekście postępowania elektronicznego, kiedy to do oferty można dołączyć tylko jeden plik w formularzu do złożenia ofert i wniosków. 

Zatem za Urzędem Zamówień Publicznych należy podnieść, iż : zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1419), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

Pliki powinny być odrębnie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Przytoczone stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych rozwiewa wątpliwości w kwestii nie ujawniania zastrzeżonych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa od strony merytorycznej i także praktycznej , wskazując techniczny sposób dołączania takiego zastrzeżenia do oferty w formie elektronicznej .  

Oczywiście wykonawca musi mieć pełną świadomość jawności postępowania o zamówienie publiczne i tego , iż zamawiający nie może bezkrytycznie akceptować zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, lecz winien żądać od wykonawcy wykazania i co najmniej uprawdopodobnienia, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa nastąpiło w sposób uprawniony, zaś brak wyjaśnień lub udzielenie zbyt ogólnikowych wyjaśnień winno wskazywać na niezasadność dokonanego zastrzeżenia.

 

Dlatego też , jak to stwierdziła w wyroku z dnia 27 listopada 2018  r. sygn.akt 3225/18 Krajowa Izba Odwoławcza : wykonawca zobowiązany jest jednoznacznie określić, które informacje podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa, a także wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 4 ustawy z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Obowiązek “wykazania” oznacza coś więcej aniżeli jedynie wyjaśnienie przyczyn objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa poszczególnych informacji. Pod tym pojęciem należy rozumieć nie tylko złożenie samego oświadczenia, że określone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ale również, w konkretnych okolicznościach stanu faktycznego, udowodnienie, czy co najmniej uprawdopodobnienie, ziszczenia się poszczególnych przesłanek z art. 11 ust. 4 ustawy z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jednocześnie wskazać należy, że to od charakteru i rodzaju informacji zależy czy wystarczającym będzie jedynie przedstawienie stosownego wyjaśnienia z powołaniem się na określone uwarunkowania gospodarcze, zasady działania na danym rynku, czy też niezbędne będzie przedstawienie dowodów. Jakkolwiek z obowiązku “wykazania” nie można wywodzić bezwzględnego obowiązku potwierdzenia dowodami zaistnienia każdej z przesłanek z art. 11 ust. 4 ustawy z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to jednak poprzestanie wyłącznie na oświadczeniu wykonawcy niejednokrotnie nie będzie mogło być uznane za wystarczające.

Art. 8 ust.3 uzp w pełni chroni tajemnicę przedsiębiorstwa także w razie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Autor /

marek@wlochklis.pl

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie obecnie przygotowuje dysertację doktorską z zakresu prawa cywilnego. Radca prawny od 2015r. Skutecznie doradza Klientom w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym. Prowadzi interwencje przed Rzecznikiem Ubezpieczonych oraz Komisją Nadzoru Finansowego.

Holler Box