fbpx

REGULAMIN SKLEPU

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w SKLEPIE prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem: www.wlochklis.pl.

Sprzedawcą jest Marek Kliś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Marek Kliś, z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Komorowickiej 38, NIP 9372319375, zwany zamiennie także „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod adresem: kontakt@wlochklis.pl bądź nr telefonu: +48 33 307 04 44 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

[Definicje]

§ 1

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi dostarczania treści cyfrowych za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Towar – treść cyfrowa oferowana w Sklepie, której dotyczy Umowa o dostarczenie treści cyfrowej.
 6. Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 7. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wlochklis.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 8. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie www.wlochklis.pl, poprzez który dokonywane są zamówienia towarów.
 9. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Konto – konto Klienta w sklepie, w którym są gromadzone podane przez Klienta dane oraz informacje na temat złożonych zamówień.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

[Stosowanie postanowień Regulaminu]

§ 2

 1. Regulamin znajduje zastosowanie w umowach zawieranych z Klientami za pośrednictwem Sklepu dostępnego pod adresem www.wlochklis.pl.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem www.wlochklis.pl oraz prawa i obowiązki Usługodawcy. Regulamin jest integralną częścią Umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

[Postanowienia ogólne]

§ 3

 1. Właścicielem Sklepu oraz podmiotem, z którym zawierana jest Umowa o dostarczenie treści cyfrowych, jest  Marek Kliś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Marek Kliś z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Komorowickiej 38, NIP 9372319375.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest podmiot wskazany w ust. 1.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie WWW, tj. www.wlochklis.pl.

§ 4

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w trakcie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep www.wlochklis.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 3. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji Zamówienia, wystarczające jest dysponowanie przez Klienta:
  1. urządzeniem podłączonym do sieci Internet,
  2. aktywnym kontem poczty elektronicznej,
  3. standardową przeglądarką internetową,
  4. podstawowym systemem operacyjnym.

§ 5

 1. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne rejestrowanie się oraz założenie Konta w Sklepie
 2. Usługodawca umożliwia Klientowi założenie indywidualnego Konta, w którym przechowywane są dane Klienta oraz historia zamówień.
 3. Założenie Konta jest możliwe poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: https://wlochklis.pl.  W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Usługodawcy, a Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 4. Klient może w każdym czasie usunąć swoje Konto, bez wpływu na możliwość dalszego zamawiania Towarów oferowanych w Sklepie.
 5. W sprawach związanych z korzystaniem ze Sklepu, w tym dot. problemów z logowaniem oraz wszelkich innych nieprawidłowości związanych z jego działaniem, jak również w sprawie wszczęcia procedury reklamacyjnej, Klient może wysłać wiadomość elektroniczną na adres e-mail: kontakt@wlochklis.pl, bądź kontaktować się w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, pod numerem telefonu:  +48 33 307 04 44.

[Towar i cena]

§ 6

 1. Towar jest Treścią Cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Klient powinien posiadać podstawowy pakiet Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader lub ich odpowiedniki, w celu prawidłowego korzystania z zakupionego Towaru.
 3. Towar, który podlega indywidualizacji dokonywanej przez Klienta, może być edytowany.
 4. Usługodawca zamieszcza w Sklepie www.wlochklis.pl informacje o istotnych właściwościach Towaru oraz o jego cenie.

5. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.wlochklis.pl są cenami brutto (powiększonymi o należną stawkę podatku VAT) podanymi w złotych polskich. Usługodawca jest płatnikiem podatku VAT.

6. Cena Towaru w Sklepie może ulegać zmianom. Dla Klienta wiążąca jest cena z chwili dokonania Zamówienia.

[Składanie zamówienia]

§ 7

 1. Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu, do złożenia zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta, ani też inne rejestrowanie się w Sklepie.
 2. Zamówienia składane są za pośrednictwem strony www.wlochklis.pl poprzez wypełnienie formularza zamówienia.
 3. Składanie zamówień jest możliwe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Na procedurę złożenia zamówienia składa się w szczególności:
 • wybór produktu oferowanego na stronie;
 • zamówienie Towaru poprzez dodanie do koszyka wybranego produktu, klikając na przycisk „dodaj do koszyka”;
 • wypełnienie formularza zamówienia – bądź z poziomu Konta Klienta, bądź jako niezarejestrowany Klient, podając dane niezbędne do zrealizowania Umowy, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, ewentualnie telefon kontaktowy;
 • podanie adresu oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT;
 • wybór dostępnej formy płatności, tj. szybki przelew elektroniczny albo płatność kartą;
 • zapoznanie się i zaakceptowanie przedmiotowego Regulaminu, co jest dobrowolne, ale niezbędne dla zrealizowania zamówienia;
 • zapoznanie się z Polityką prywatności;
 • kliknięcie w przycisk „Zamawiam i płacę” bądź o innym, równoważnym brzmieniu.

5. Zamówienie jest złożone, jeśli Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia formularza zamówienia przez Usługodawcę. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, pomiędzy Stronami zawarta zostaje Umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Klienta Towaru.

6. Zakupiony Towar jest dostępny do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu. Klient otrzyma również automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail, zawierającą link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Towaru.

Klientowi zostaje wyświetlona strona z potwierdzeniem zakupu. Zamówiony Towar udostępniany jest Klientowi niezwłocznie po upływie terminu na odstąpienie od umowy. Klient, w trakcie zamówienia może wyrazić zgodę na wcześniejsze udostępnienie Towaru poprzez zaznaczenie stosownej opcji. Wyrażenie takiej zgody wiąże się z utratą prawa odstąpienia od Umowy. W potwierdzeniu przyjęcia formularza zamówienia przez Usługodawcę, Klient zostanie dodatkowo poinformowany o udzieleniu zgody na dostarczenie Treści Cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

Jeśli Klient wyrazi zgodę na wcześniejsze udostępnienie Towaru, wówczas udostepnienie nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia dokonania płatności.

7. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

Klient w procesie składania zamówienia otrzyma fakturę VAT, która zostanie załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Usługodawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

8. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe w formularzu zamówienia są prawdziwe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

9. W wypadku gdy podane dane, o których mowa w § 7 pkt. 4, nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.

11. Czas realizacji zamówienia wskazany wynosi nie więcej niż 24h, licząc od chwili skutecznego dokonania płatności (przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony będzie od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji).

12. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. ich opisy, ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.

[Realizacja zamówienia]

§ 8

1. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma automatyczną odpowiedź na adres poczty elektronicznej potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

2. Następnie, do skutecznym dokonaniu płatności, Klient otrzyma automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail, zawierającą link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Towaru.

[Płatność]

§ 9

1. Podmiotem świadczącym opisane w Regulaminie usługi jest Spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590.

2. Usługodawca oferuje następujące formy płatności:

 • przy pomocy karty płatniczej,
 • Dostępni operatorzy kart płatniczych: *Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • szybki przelew elektroniczny,

3. Towar wysyłany jest pod adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Usługodawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

[Odstąpienie od umowy]

§ 10

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. Z 2014 r. poz. 827), Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z Usługodawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w terminie 14 dni od jej zawarcia. Do zachowania powyższego terminu wystarczy przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu na adres pocztowy Usługodawcy lub adres e-mail Sklepu: kontakt@wlochklis.pl.
 2. Klient, będący Konsumentem, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. Z 2014 r. poz. 827), traci prawo odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

[Reklamacje]

§ 12

 1. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
 2. Klient uprawniony jest do składania reklamacji (rękojmia) dotyczącej zakupionego Towaru lub tylko i wyłącznie procesu zakupowego.
 3. Po otrzymaniu reklamacji, Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i prześle Klientowi odpowiedź na wskazany przez niego adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni uważa się za uwzględnienie reklamacji. Dla zachowania terminu konieczne jest poinformowanie Klienta w tym terminie o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji, zostanie ona zrealizowana w terminie 14 dni od podjęcia decyzji o jej zasadności.
 4. Klient jest uprawniony do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, bądź jego wymianę, jeśli dostarczony Towar ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność, bądź nie posiada właściwości, o których zapewniał Usługodawca.

[Prawa autorskie]

§ 13

 1. Klient, korzystając ze Sklepu, zobowiązany jest do przestrzegania praw własności intelektualnej – Towary oferowane przez Usługodawcę chronione są prawem autorskim. Produkcja, powielanie, rozpowszechnianie wszelkich utworów zamieszczonych w Sklepie jest niedozwolona bez wyraźnej zgody uprawnionego.
 2. W celu usunięcia wątpliwości Usługodawca informuje, iż nabycie Towarów nie jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nich.
 3. W pozostałym zakresie, w odniesieniu do praw autorskich zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujące, w tym ustawa z dnia 2 kwietnia 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

[Dane osobowe oraz ochrona prywatności]

§ 14

 1. Podane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, a to w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych (RODO).
 2. Zasady oraz zakres przetwarzanych danych określone są w dokumencie Polityka prywatności.

[Zmiana Regulaminu]

§ 15

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania doszło do zmiany Regulaminu, Klient jest o nich informowany i akceptuje, bądź nie jego postanowienia po zmianach. Klientowi, który nie akceptuje wdrożonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. Klient może również złożyć stosowne oświadczenie w dowolnej formie, celem rozwiązania umowy o prowadzenie konta.
 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. Aktualny Regulamin publikowany jest na www.wlochklis.pl oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza (link) zamieszczonego na stronie www.wlochklis.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

[Postanowienia końcowe]

§ 16

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Usługodawca informuje także Konsumenta, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia przez niego roszczeń, w tym arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego, których zasady prowadzenia i zasady dostępu do procedur są określone przez właściwe środki arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego oraz w zgodzie z odrębnymi przepisami.
  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  4. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku ustalenia istnienia postanowienia naruszającego te uprawnienia, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
  5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 4 lutego 2019 r.

Załącznik 1.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

………………………., ………………

Miejscowość, data

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja/My(*) ………………………………………………………………. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość następujących rzeczy(*) ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Data, w której doręczono mi/nam (*) rzecz: ……………………………..

Zwrotu należności za dostarczoną rzecz prosimy dokonać przekazem pocztowym na adres ……………………………………./ przelewem na mój/nasz (*) rachunek bankowy …………………………………………………………………… (*)

……………………………….

Podpis(-y) konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik 2.

Wzór oświadczenia Klienta o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami oraz treścią Regulaminu E-ASYSTENTA.

Wyrażam zgodę na wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem w całości oraz dostarczenie mi zakupionej Treści Cyfrowej (dokumentu) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż w ten sposób tracę prawo do odstąpienia od niniejszej umowy.

Holler Box